Westerse wetenschappers geven inmiddels toe wat Rishi’s en Yogi’s altijd al wisten: dat de Kundalini energie een puur zuivere, dynamische, scheppende Kracht is die sluimerend aanwezig is in het materiele lichaam. Activeren van de Kundalini energie wekt de latent aanwezige hogere intelligentie en kennis op, waaruit ook een grotere creatieve potentie en helder inzicht ontwikkeld worden die zeker nuttig zijn in onze dagelijkse leven. Je leert onder andere creatief omgaan met de sores van het leven.

Door het volgen van deze cursus met volle overgave kun je een volledige transformatie ondergaan in zowel je lichamelijke als je geestelijke en emotionele leven. In het bijzonder door middel van de intensieve pranayama’s en meditaties ondergaat men een flinke zuivering in lichaam, geest en de diepere lagen van ons innerlijk, dat uit verschillende componenten bestaat.

De verwevenheid van de verschillende componenten waaruit wij lichamelijk, geestelijk en emotioneel bestaan, wordt zeer logisch en duidelijk uitgelegd in de filosofie, anatomie, fysiologie en psychologie van Kundalini Kriya Yoga. Vele yoga beoefenaars hebben geen weet van deze verschillende componenten en dat al ons denken en handelen voortkomen uit de verwevenheid van deze componenten, samen met talrijke andere aspecten. In de yogalessen gaan wij hier dieper op in.

Met de Kundalini Tantra Kriya Yoga cursus gaan we werken aan de verschillende componenten waaruit wij bestaan. Zowel in theorie (anatomie, fysiologie, filosofie, psychologie) als in praktische beoefening gaan wij een procesmatige reis maken door de diepere bewustzijnslagen van onze persoonlijkheid. Het proces dat we met deze cursus bewerkstelligen ís Kundalini Tantra Kriya yoga.

Kundalini en Kriya yoga hebben niets geheimzinnigs. Tovenarij, hypnose en het opwekken van occulte krachten komen niet aan de orde. Ook helderziendheid, in de zin van toekomst voorspellen, is een verkeerde interpretatie voor yoga en meditatie, door onwetenden.

Deins niet terug voor het woord Tantra. Het woord Tantra wordt door onwetenden steeds geassocieerd met seks. Tantra is echter een filosofie.

Wilt u meer weten? En ervaren? Uiteindelijk gaat het om het ervaren van uw hogere innerlijk, uw dieperliggende potenties, uw spirituele ‘IK’. Zoals ik dat heb ervaren tijdens de cursussen en nu nog steeds ervaar tijdens de dagelijkse beoefening. Ook u kunt zover komen dat u zichzelf heelt van kleine vervelende klachtjes. Details van de lessen worden tijdens deelname bekend gemaakt.

Twijfel niet, meld u aan en doe mee.

Tantra, een beknopte uitleg

Het seksuele aspect van het leven is maar een super klein onderdeeltje in de totale Tantra filosofie, dat naar alle waarschijnlijkheid pas veel later is toegevoegd. Ik heb me laten vertellen dat in de alleroudste Hindoe geschriften teksten over seksuele rituelen ontbreken. In elk geval worden er zeer veelomvattende betekenissen aan Tantra toebedeeld. Doordat India onnoembare religieuze stromingen kent en elke stroming zijn/haar eigen betekenis geeft aan Tantra bestaat er niet één samenhangende betekenis voor Tantra. Tantra’s zouden veel meer een aan één geregen koord van praktijken en ideeën zijn, ook voor godsdienstige rituelen, binnen de Indiase en Boeddhistische tradities.

Ik zelf hanteer de uitleg van Sri Pantanjali, de grondlegger van Ashtanga Yoga, die men ook als integrale yoga kan beschouwen.

Het woord Tantra heeft twee lettergrepen. Tan en Tra.

Tan betekent het lichaam en tra betekent bevrijding, onafhankelijk. Het is overduidelijk dat Tantra bevrijding van het lichaam betekent. Het lichaam als geheel, dus ook bevrijding van het denken en de geest. Want denken vloeit voort uit de geest.

Patanjali geeft aan het woord Tantra nog andere betekenissen. Eén hiervan is: voornaamste, hoofdzakelijk. Ik heb niet uit de boeken kunnen achterhalen wat hij hiermee bedoelt. Maar ik kan me vinden in de volgende uitleg van mijn leraren: uitgaande van de Kundalini energie als krachtigste energie in ons systeem, geeft hij de kennis van Tantra filosofie een voorname plek voor het ontwikkelen van de (‘hoofdzakelijke’) Kundalini energie, middels bevrijding van de geest.

Tantra betekent in het Sanskriet het weven van een koord. Hier het koord van kennis, van leringen. Kennis van een methode als handvat voor spirituele ontwikkeling om bevrijding van het innerlijk te bereiken (moksha), tijdens het leven (a way of life).

Daarom leidt Patanjali het woord Tantra af van het woord SvaTantra. Waar Sva staat voor het Zelf (het innerlijk). En Tantra voor onafhankelijk-vrij.

Het zuiver beoefenen van Tantra is voor Patanjali de weg die men volgt om zich innerlijk te bevrijden van die zware rugzak die men door conditioneringen en negatieve externe prikkels gedurende het leven steeds heeft bijgevuld en met zich meedraagt. Patanjali geeft aan dat men middels Kundalini Tantra Kriya yoga het innerlijk kan bevrijden van deze zware bagage.

Dit kan men bereiken met de integrale ashtanga yoga van Patanjali waar Kundalini en Kriya Yoga onderdeel van zijn en tevens gebaseerd zijn op de Tantra filosofie.

Dit is een beknopte uitleg over de Tantra filosofie. Tijdens de lessen gaan we hier dieper op in.

Kriya Yoga

Kriya Yoga is ook een onderdeel van het langzaam activeren van Kundalini. Dit kun je vergelijken met een baby die slaapt, wakker wordt, slaapt, wakker wordt, slaapt, wakker wordt.

Kriya yoga is oorspronkelijk een mystieke beoefening geweest die alleen door de Guru in de praktijk werd doorgegeven aan de leerling en is later door Guru Lahiri Mahasya aan de wereld gepresenteerd. In een veel later stadium heeft Yogananda wat veranderingen in de oorspronkelijke Kriya yoga technieken aangebracht om de beoefeningen voor de westerling te vergemakkelijken.

Kriya betekent ‘doen/actie’ en ‘zuivering’. Kriya yoga betekent de ‘yoga van beoefenen’ om ‘zuivering’ te bewerkstelligen.

Het is een techniek van voornamelijk krachtige pranayama en concentratie voor het zuiveren van de geest, de luchtwegen, het hele zenuwstelsel.

Kundalini yoga en Kriya yoga zijn twee in elkaar verweven systemen die effect hebben op de verschillende componenten van onze lichaam en geest.

Het is een handvat om in kortere tijd, mits bij dagelijkse beoefening, de 7e stap van het achtvoudige pad van Patanjali te kunnen bereiken. De Dhyana staat waarin de geest ononderbroken is gecentreerd. Er malen geen gedachten meer door het hoofd, tijdens de Dhyana beoefening.

Tijdens de lessen zal gedetailleerd over de verschillende componenten, hun functies, onderlinge afhankelijkheid, effecten op de persoonlijkheid, het menselijk gedrag, en nog veel meer, verteld worden.